สรุปคู่มือสำหรับประชาชน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดจันทบุรี

<- – - อาหาร – - ->
1. การขอรับเลขสถานที่ผลิตอาหารที่ไม่เข้าข่ายโรงงาน (Ver. 29พค58)
2. การขอแก้ไขสถานที่ผลิตอาหารที่ไม่เข้าข่ายโรงงาน (Ver. 10มิย58)

3. การขอแก้ไขสถานที่ผลิตอาหารที่ไม่เข้าข่ายโรงงาน (กรณีไม่ต้องตรวจสถานที่ผลิต) (Ver. 10มิย58)

4. การขออนุญาตตั้งโรงงานผลิตอาหาร และการขอเพิ่มประเภทอาหาร (Ver. 29พค58)

5. การขอต่ออายุใบอนุญาตผลิตอาหาร (Ver. 4มิย58)

6. การขอย้ายสถานที่ผลิต สถานที่เก็บอาหาร กรณีเข้าข่ายโรงงาน (Ver. 10มิย58)

7. การเปลี่ยนแปลงรายการในใบอนุญาตผลิตอาหาร (กรณีไม่ต้องตรวจสถานที่ผลิต) (Ver. 4มิย58)

8. การขอรับใบแทนใบอนุญาตผลิตอาหาร (Ver. 29พค58)

9. การขออนุญาตนำหรือสั่งอาหารเข้ามาในราชอาณาจักรและการขอเพิ่มประเภทอาหาร (Ver. 29พค58)

10. การขอต่ออายุใบอนุญาตนำหรือสั่งอาหารเข้ามาในราชอาณาจักรและการขอใบแทนใบอนุญาตฯ (Ver. 10มิย58)

11. การขอย้ายสถานที่นำหรือสั่งอาหารเข้ามาในราชอาณาจักรและสถานที่เก็บอาหาร (Ver. 4มิย58)

12. การขอเปลี่ยนแปลงแก้ไขรายการที่รับอนุญาตนำหรือสั่งอาหารเข้ามาในราชอาณาจักร (Ver. 29พค58)

13. การขออนุญาตและแก้ไขรายการผลิตภัณฑ์ ประเภทวัตถุเจือปนอาหาร (Ver. 29พค58)

14. การขออนุญาตและแก้ไขรายการผลิตภัณฑ์อาหารประเภทอื่นที่นอกเหนือจากอาหารควบคุมเฉพาะ ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร (Ver. 29พค58)

15. การอนุญาตโฆษณาอาหาร (2) (Ver. 29พค58)

16. เปลี่ยนแปลงรายการในใบอนุญาตผลิตอาหาร (กรณีต้องตรวจสถานที่ผลิต) ได้แก่ การขอเพิ่ม-ลดบริเวณหรืออาคารผลิตและสถานที่เก็บ การเปลี่ยนแปลงแบบแปลนแผนผัง (Ver. 10มิย58)

<- – - ยา – - ->
1. การขออนุญาตขายยาแผนปัจจุบัน (Ver. 6มิย58)
2. การขออนุญาตโฆษณาขายยาทางสื่อทั่วไป (1) (Ver. 6มิย58)

3. การขึ้นทะเบียนยาแผนโบราณ ผย.8 (Ver. 6มิย58)

4. การขออนุญาตขายส่งยาแผนปัจจุบัน (Ver. 6มิย58)
5. การออกใบแทนใบสำคัญขึ้นทะเบียนตำรับยา (1) (Ver. 6มิย58)
6. การขออนุญาตขายยาแผนปัจจุบันเฉพาะยาบรรจุเสร็จสำหรับสัตว์ (Ver. 6มิย58)

7. การขึ้นทะเบียนสมุนไพรเดี่ยวหรือยาหม่อง (Ver. 6มิย58)
8. การขออนุญาตนำหรือสั่งยาแผนปัจจุบันเข้ามาในราชอาณาจักร (Ver. 6มิย58)

9. การแก้ไขทะเบียนยาแผนโบราณและสมุนไพร (Ver. 6มิย58)

10. การขออนุญาตผลิต ขาย นำหรือสั่งเข้ามาในราชอาณาจักร ซึ่งยาแผนโบราณ (ล่าสุด)

11. การขออนุญาตผลิต นำเข้า ส่งออก จำหน่าย หรือมีไว้ครอบครองเพื่อจำหน่าย ซึ่งยาเสพติด (Ver. 6มิย58)

12. การขออนุญาตผลิต นำเข้า ส่งออก ขาย ขายนอกสถานที่ที่ระบุไว้ในใบอนุญาต (Ver. 6มิย58)
13. การขอใบแทน แก้ไข ปป.ในใบอนุญาตด้านยา (Ver. 9มิย58)

14. การขอต่ออายุใบอนุญาตด้านยา (Ver. 6มิย58)

<- – - วัตถุอันตราย – - ->
1. ส่งสธ_15แจ้งวอ1 (Ver. 2มิย58)
2. ส่งสธ_17ต่ออายุใบอนุญาตวอ3 (Ver. 2มิย58)

3. ส่งสธ_18ต่ออายุใบแจ้งวอ2 (Ver. 2มิย58)

4. ส่งสธ_20ใบแทนใบอนุญาตวอ3 (Ver. 2มิย58)

5. ส่งสธ_21ใบแทนใบแจ้งวอ2 (Ver. 2มิย58)

6. ส่งสธ_22ใบแทนวอ1 (Ver. 2มิย58)

7. ส่งสธ_23แจ้งดำเนินการวอ2 (Ver. 2มิย58)

8. ส่งสธ_24แก้ไขใบแจ้งวอ2 (Ver. 2มิย58)

9. ส่งสธ_27แก้ไขใบอนุญาตวอ3ไม่ตรวจสถานที่ (Ver. 2มิย58)

10. ส่งสธ_31ขออนุญาตครอบครองวอ3 (Ver. 29พค58)

11. ส่งสธ_34แก้ไขใบอนุญาตครอบครองวอ3ตรวจสถานที่ (Ver. 29พค58)

<- – - เครื่องมือแพทย์ – - ->
1. การขออนุญาตโฆษณาเครื่องมือแพทย์ (Ver. 5มิย58)
2. การขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายละเอียดในใบอนุญาตโฆษณาเครื่องมือแพทย์ (Ver. 5มิย58)
3. การขอใบแทนใบอนุญาตโฆษณาเครื่องมือแพทย์ (Ver. 5มิย58)
4. การขออนุญาตขายเครื่องมือแพทย์ (Ver. 5มิย58)
5. การขอย้ายหรือเปลี่ยนแปลงสถานที่ขายเครื่องมือแพทย์ (Ver. 5มิย58)
6. การขอเปลี่ยนแปลงแก้ไขรายการในใบอนุญาตขายเครื่องมือแพทย์ (Ver. 5มิย58)
7. การขอต่ออายุใบอนุญาตขายเครื่องมือแพทย์ (Ver. 5มิย58)
8. การขอรับใบแทนใบอนุญาตขายเครื่องมือแพทย์ (Ver. 5มิย58)

<- – - วัตถุเสพติด – - ->
1. การขอต่ออายุใบอนุญาตจำหน่ายหรือมีไว้ในครอบครองซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท 2 (2) (Ver. 12มิย58)
2. การขอใบอนุญาตจำหน่ายซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท 2 หมวด ก (สำหรับสถานพยาบาลภาครัฐหน่วยงานราชการ) (Ver. 12มิย58)
3. การขอใบอนุญาตให้มีไว้ในครอบครองหรือใช้ประโยชน์ซึ่งวัตถุออกฤทธิ์เพื่อใช้ในสถานพยาบาล (กรณีสถานพยาบาลเอกชน) (2) (Ver. 12มิย58)
4. การต่ออายุใบอนุญาตให้มีไว้ในครอบครองหรือใช้ประโยชน์ซึ่งวัตถุออกฤทธิ์ (2) (Ver. 12มิย58)conl_narcotics_04

<- – - เครื่องสำอาง – - ->
1. การขอประทับตรารับรองหนังสือมอบอำนาจ (Ver. 28พค58)
2. การขอจดแจ้งเครื่องสำอาง (Ver. 28พค58)
3. การแจ้งเปลี่ยนแปลงชื่อหรือที่ตั้ง (Ver. 30มิย58)

<- – - การอนุญาตฯ งานคลินิก – - ->
1. การขออนุญาตการประกอบกิจการและดำเนินการคลินิก
2. การขอต่อใบอนุญาตให้ประกอบกิจการคลินิก
3. การขอต่ออายุใบอนุญาตให้ดำเนินการคลินิก
4. การขอเปลี่ยนตัวผู้ดำเนินการคลินิก
5. การขอเปลี่ยนแปลงการประกอบกิจการคลินิก
6. การขอรับใบแทนใบอนุญาตให้ดำเนินการคลินิก
7. การแสดงความจำนงเป็นผู้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการคลินิก กรณีผู้รับอนุญาตตาย
8. การแจ้งเลิกคลินิก
9. การชำระค่าธรรมเนียมคลินิก
10. การเปลี่ยนแปลงรายการใบอนุญาตให้ประกอบกิจการคลินิก
11. การเปลี่ยนแปลงรายการใบอนุญาตให้ดำเนินการคลินิก
12. การโอนใบอนุญาตให้ประกอบกิจการคลินิก
13. การขอรับใบแทนใบอนุญาตให้ประกอบกิจการคลินิก_การขอใบแทนสมุดทะเบียนสถานพยาบาล
14. การขอใบรับแจ้งสถานพยาบาลประเภทที่ไม่รับผู้ป่วยไว้ค้างคืนซึ่งไม่ต้องอยู่ในบังคับพระราชบัญญัติฯ
15. การรับรองมาตรฐานสถานประกอบการเพื่อสุขภาพหรือเพื่อเสริมสวย(กรณีรายใหม่และกรณีรายต่ออายุ)

<- – - การอนุญาตฯ ด้านอาหาร – - ->
1. คู่มือขั้นตอนการปฏิบัติงาน SOP อาหาร
2. แผนผังขั้นตอนการอนุญาตด้านอาหาร
2.1 ขั้นตอนการตรวจประเมินสถานที่
2.2 ขั้นตอนอนุญาตสถานที่ผลิตอาหาร
2.3 ขั้นตอนอนุญาตนำหรือสั้งอาหารเข้ามาในราชอาราจักร
2.4 ขั้นตอนอนุญาตผลิตภัณฑ์
3.อัตราค่าธรรมเนียมด้านอาหาร
4.ค่าใช้จ่ายที่จะจัดเก็บจากผู้ยื่นคำขอ ด้านอาหาร
5.รายงานผลการปฏิบัติงาน

<- – - การมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย การอนุญาตด้านอาหาร – - ->
รายงานการประชุม
สรุปโครงการอบรมพัฒนาศักยภาพผปก. GMP
สรุปโครงการอบรมพัฒนาศักยภาพผปก.น้ำบริโภค

<- – - การตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ – - ->
แบบรายงานผลการตรวจสอบการปฏิบัติงาน