1.        สาขาเภสัชกรรมไทย (ระยะเวลา 1 ปี หรือ 400 ชั่วโมง)

โดยมีรายวิชาดังนี้

1.1    วิชาพื้นฐานการแพทย์แผนไทย

-  ประวัติความเป็นมาของการแพทย์แผนโบราณ

           -  จรรยาเภสัช

           -  หลักเภสัช 4 ประการ

           -  ประวัติยาเบญจกูล                                                                                 

  1.2  เภสัชวัตถุ

-  การจำแนกเภสัชวัตถุ  พืชวัตถุ   สัตว์วัตถุ  และธาตุวัตถุ

-  ความหมายของพืชวัตถุ   สัตว์วัตถุ  และธาตุวัตถุ

-  ความต้องการ และการขยายพันธุ์พืชวัตถุ

-  ความต้องการและการอนุรักษ์  สัตว์วัตถุ  และธาตุวัตถุ

  1.3  สรรพคุณเภสัช

-  ความหมายของสรรพคุณเภสัช

-  การจำแนกสรรพคุณเภสัช

-  ยารสประธาน3,4,6,8 และ 9

-  การแบ่งรสยาประจำธาตุ ,ประจำฤดู ,ประจำโลหิตและผิวกาย

-  รสยาแก้ตามกาล , ตามวัย

-  การจำแนกตัวยาตามอาการโรค ,ตัวยาที่มีฤทธิ์แรง , ตัวยาที่แปลก ,ตัวยาที่ใช้แทนกันได้

  และตัวยาที่มีหลายชื่อ

-  ส่วนต่างๆของพืชที่ใช้ทำยา

1.4 คณาเภสัช                                                                                                                                   

-  ความหมายของคณาเภสัช   

-  ศึกษาขนาด สี รส และชนิดของตัวยาในจุลพิกัด และพิกัดยา

-  ศึกษาส่วนประกอบในการจัดพิกัดยา 2 ,3 ,4 ,5 ,7 , 9 ,10 สิ่ง และพิกัดยาพิเศษ

-  ศึกษาตัวยาและฝึกการจัดยาตามพิกัด

-  ศึกษาตัวยาในมหาพิกัดต่างๆ รวมทั้งพิกัดยาพิเศษ

-  การจัดกลุ่มของตัวยาอื่น และวิธีการเก็บตัวยาตามวัน ,ทิศ และกาล

-  การทำเกลือทั้ง 5

 

 

1.5 เภสัชกรรม

-  ศึกษามาตรา ชั่ง ตวง และเครื่องหมายตีนกา

-  หลักในการปรุงยาให้มีคุณภาพตามตำราแพทย์แผนไทย 28 วิธี

-  การลดฤทธิ์ยาก่อนที่จะมาใช้โดยวิธีการสะตุ การประสะ และฆ่าฤทธิ์ยา

           -  เทคนิคในการปรุงยา  วิธีปรุงยา วิธีการใช้ยา และการกำหนดอายุของยาที่ปรุง

1.6    วิชาสมุนไพรในงานสาธารณสุขมูลฐาน                                                                                                                                                                                                                                                            

-  ความหมายของสมุนไพร

           -  ลักษณะของสมุนไพรใบ,ดอก,ลำต้น และราก

           -  การขยายพันธุ์ของสมุนไพร

           -  การเก็บ การแปรสภาพ การเก็บรักษา และเทคนิคในการเตรียมยาสมุนไพร

           - วิธีการนำสมุนไพรไปใช้อย่างถูกต้อง อาการแพ้ที่เกิดจากสมุนไพร

           -  การจำแนกสมุนไพรในการรักษาโดยแบ่งตามกลุ่มอาการของโรค 

1.7    การดูแลสุขภาพเบื้องต้นด้วยวิธีการแพทย์แผนไทย                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

-  หลักการส่งเสริมสุขภาพ

-  การดูแลสุขภาพโดยบริโภคอาหารเพื่อสุขภาพ ,ฝึกฤาษีดัดตน

-  การนวดเพื่อสุขภาพ /การอบ /การประคบ /การใช้สมุนไพรเพื่อสุขภาพ

1.8    กฎหมาย                                                                                                                                    

-  พระราชบัญญัติการประกอบโรคศิลปะ พ.. 2542

-  พระราชบัญญัติสถานพยาบาล พ.. 2541

-  พระราชบัญญัติยา พ.. 2510

-  พระราชบัญญัติคุ้มครอง และส่งเสริมภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย พ.. 2542

1.9    ฝึกปฏิบัติ                                                                                                                                 

-  ฝึกศึกษาส่วนประกอบของสมุนไพรที่ใช้เป็นยาและสมุนไพรที่ใช้ในงานสาธารณสุขมูลฐาน

           -  ฝึกศึกษาสรรพคุณของสมุนไพร

           -  ฝึกตรวจสอบตัวยาและรสยา

           -  ฝึกการจัดยาตามพิกัด

           -  ฝึกการสะตุ การประสะ และฆ่าฤทธิ์ยา

           -  ฝึกการปรุงยาตามหลักเภสัชกรรม 28 วิธี รวมทั้งการเก็บรักษายาที่ปรุงแล้ว                                    กลับหน้าเดิม