สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดจันทบุรี

 

   : หน้าแรก

 

 

โครงการ TO  BE  NUMBER  ONE   

ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี   ได้จัดประกวดจังหวัด/ชมรม TO  BE  NUMBER  ONE ประเภทต่างๆ    และคัดเลือกผู้นำชุมชน/ผู้อำนวยการศึกษา TO  BE  NUMBER  ONE    ภายใต้ชื่องาน “มหกรรมเฉลิมฉลอง ๑๐ ปี  TO  BE  NUMBER  ONE ” ระหว่างวันที่  ๑๓ – ๑๕  กรกฎาคม  ๒๕๕๕  ณ  อิมแพค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี

ซึ่งจังหวัดจันทบุรีได้เข้าร่วมประกวด/คัดเลือกฯ ภายใต้การสนับสนุนงบประมาณจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี

  ผลการประกวด

๑. จังหวัดจันทบุรี  ผ่านการประกวด ได้เป็นมาตรฐานต้นแบบระดับเงิน  

๒. โรงเรียนลาซาลจันทบุรี(มารดาพิทักษ์)ผ่านการประกวดได้เป็นมาตรฐานต้นแบบระดับเงิน

๓. ชุมชนเทศบาลตำบลมะขาม  ผ่านการประกวด  สามารถรักษามาตรฐานพร้อมเป็นต้นแบบระดับเงินปีที่ ๑

๔. นายอุลิศ  สุจิระสกุล เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี ได้รับการคัดเลือกเป็น ผู้นำชุมชน TO  BE  NUMBER ONE

๕. นายประภาส   ศรีเจริญ ผู้อำนวยการโรงเรียนลาซาลจันทบุรี(มารดาพิทักษ์)   ได้รับการคัดเลือกเป็น ผู้อำนวยการสถานศึกษา              TO   BE   NUMBER   ONE

 
     
         
     
         
     
     
         
     
         
     
         
     

 

 
 
B a n & D e s i g n, FREE web templates  


สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดจันทบุรี